Delavrinningsområden i Gävle kommun

Gävle kommun

 © Länsstyrelsen, Bakgrundskarta © Lantmäteriet

I kartan visas vilka delavrinningsområden tillhörande Dalälvens avrinningsområde som finns inom kommunen.

I tabellen nedan kan kunskapsunderlag för respektive delavrinningsområde laddas ner.

 Kommun Avrinningsområde  Områdesnummer
 Gävle Dalälven mellan Gysinge och Färnebofjärden 60
 Gävle Ålboån 61
 Gävle Dalälven mellan Söderfors och Gysinge 62
 Gävle Dalälven från mynningen i Östersjön till Söderfors 63