Information om kunskapsunderlagen

Länsstyrelsen Dalarna har under slutskedet av den senaste vattenförvaltningscykeln (2010-2015) arbetat med att ta fram kunskapsunderlag för Dalälvens avrinningsområde. Avrinningsområdet har delats in i 63 delområden för vilka man sammanställt kunskapsunderlag.

Alla kunskapsunderlag finns ännu inte utlagda på hemsidan men kommer läggas ut fortlöpande under 2016 och 2017.