Hållbar vattenkraft i Dalälven

Länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län har i samverkan med vattenkraftsbranschen påbörjat ett arbete med att prioritera vilka miljöåtgärder vid Dalälvens vattenkraftverk och dammar som ger störst miljönytta. Påverkan på energisystemet ska bli så liten som möjligt. Laxtrappor och anpassade vattenflöden är exempel på åtgärder som kan bli aktuella.

Behovet av miljöåtgärder och vattenkraftens betydelse för samhällets energiförsörjning ska belysas och avvägas i förhållande till varandra, samtidigt som effekter på andra samhällsintressen beaktas.

Inledningsvis har vi arbetat med att sammanställa och presentera Dalälvens naturvärden och vattenkraftssystem samt kulturvärden kopplat till vattenkraften. I syfte att få en gemensam bild och plattform för de prioriteringar som ska genomföras 2017. Följande tre rapporter publiceras i början av 2017;  

15 september 2016 genomfördes ett första öppet seminarium då vi berättade om arbetets syfte och genomförande. 4 april 2017 genomförs ett nytt seminarium då vi beskriver vilka miljöåtgärder i respektive delområde av Dalälven som i det fortsatta arbetet behöver värderas och prioriteras inbördes samtidigt som de ska vägas i förhållande till påverkan på elproduktion och reglerkraftsnytta. Målet är att vid årsskiftet 2017/18 presentera förslag till samlad prioritering av de högst prioriterade miljöåtgärderna för Dalälvens vattenkraft.

Hållbar vattenkraft i Dalälven är ett nationellt pilotprojekt för att utveckla arbetssätt och sprida erfarenheter till andra län och vattensystem.

Om projektet

  • Havs- och Vattenmyndigheten, energimyndigheten och vattenkraftens företrädare har i en nationell strategi för hållbar vattenkraft avvägt behovet av natur- och miljöåtgärder i förhållande till energinyttan. Och där kommit fram till att det på nationell nivå är skäligt att genomföra natur- och miljöåtgärder som påverkar elproduktionen med högst 2,3 %. Dalälven ingår i den nationella strategins grupp 3, som innebär att det behövs mer detaljerade analyser/bedömningar för att identifiera var åtgärder som påverkar vattenkrafts-produktionen ger mest miljönytta i förhållande till energiförlusten. HaV har givit Länsstyrelsen Dalarna i uppdrag att vara processledare för det arbetet.
  • Vattenmyndigheterna har i förslag till åtgärdsprogram för att genomföra EU:s vattendirektiv identifierat att många av våra vatten är påverkade av bland annat dammar och vattenreglering. Och att länsstyrelserna behöver ta fram en plan för att prioritera arbetet för de närmaste åren. Vilket arbetet med Hållbar vattenkraft i Dalälven syftar till.

 Seminarium om Dalälvens naturvärden och vattenkraftens åtgärdsbehov - 4 april 2017, Borlänge

 Nyhetsbrev