Hållbar vattenkraft i Dalälven

Länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län genomför i samverkan med vattenkraftsbranschen ett arbete för att prioritera vilka miljöåtgärder vid Dalälvens vattenkraftverk och dammar som ger störst miljönytta. Påverkan på energisystemet ska bli så liten som möjligt. Laxtrappor och anpassade vattenflöden är exempel på åtgärder som kan bli aktuella.

Behovet av miljöåtgärder och vattenkraftens betydelse för samhällets energiförsörjning ska belysas och avvägas i förhållande till varandra, samtidigt som effekter på andra samhällsintressen beaktas. En mer utförlig beskrivning av bakgrund och syfte framgår av projektbeskrivningen.

Arbetet genomförs i projektform med styrgrupp, projektgrupp och flera arbetsgrupper för de olika insatserna i arbetsplanen som omfattar de tre blocken; Faktaunderlag, Analyser och Slutprodukter.  

Inför arbetet sammanställdes en förteckning med äldre böcker och publikationer som beskriver Dalälvens natur- och kulturmiljö samt vattenkraft.

Dalälven i äldre böcker och publikationer.docx 


Faktaunderlag 

Vi har tagit fram följande beskrivningar av Dalälvens vattenkraftssystem, kulturvärden vid större kraftverk och särskilt värdefulla naturvärden som påverkas av vattenkraften:

Analyser av möjliga åtgärder

 Rapporten om Dalälvens naturvärden visar att det finns behov av åtgärder inom följande åtgärdskategorier på många platser i och längs Dalälven:   

  • Vandringsmöjligheter upp- och nedströms dammar - för både fisk och andra arter.
  • Ökat vattenflöde i mer eller mindre torrlagda naturfåror.
  • Anpassat flöde för att stärka naturvärden i strandzonen.

Inför åtgärdsplanens samlade prioritering (se nedan) behöver enskilda åtgärders miljönytta samt påverkan på elproduktion och reglerkraft beskrivas och analyseras mer ingående.

Följande analyser är nu slutförda. Notera att dessa analyser inte tar ställning till om åtgärder bör genomföras eller inte – fokus är att beskriva åtgärders förutsättningar och effekter.

Bilaga 2: Vandringsvägarnas påverkan elproduktion
Bilaga 3: Torrfåror minimivattenförings påverkan elproduktion
Bilaga 4: Kvilloområden minimivattenförings påverkan elproduktion

 

Slutprodukter

Projektet Hållbar vattenkraft i Dalälven slutredovisas senast juni 2018 genom dels ett seminarium i Borlänge 18 april 2018 och dels följande publikationer: