Hållbar vattenkraft i Dalälven

Länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län har i samverkan med vattenkraftsbranschen påbörjat ett arbete med att prioritera vilka miljöåtgärder vid Dalälvens vattenkraftverk och dammar som ger störst miljönytta. Påverkan på energisystemet ska bli så liten som möjligt. Laxtrappor och anpassade vattenflöden är exempel på åtgärder som kan bli aktuella.

Behovet av miljöåtgärder och vattenkraftens betydelse för samhällets energiförsörjning ska belysas och avvägas i förhållande till varandra, samtidigt som effekter på andra samhällsintressen beaktas. En mer utförlig beskrivning av bakgrund och syfte framgår av projektbeskrivningen.

Arbetet genomförs i projektform med styrgrupp, projektgrupp och flera arbetsgrupper för de olika insatserna i arbetsplanen som omfattar de tre blocken; Faktaunderlag, Analyser och Slutprodukter.  

Två öppna seminarier har genomförts under 2016-17; dels 15 september 2016 då vi berättade om arbetets syfte och genomförande och dels 4 april 2017 då vi redovisade vilka miljöåtgärder i respektive delområde av Dalälven som i det fortsatta arbetet behöver värderas och prioriteras. Slutseminarium då planen och övriga slutprodukter redovisas planeras till april 2018 i Borlänge. (Inbjudan i början av 2018).

Faktaunderlag 

Vi har tagit fram följande beskrivningar av Dalälvens vattenkraftssystem, kulturvärden vid större kraftverk och särskilt värdefulla naturvärden som påverkas av vattenkraften:

Analyser av möjliga åtgärder

 Rapporten om Dalälvens naturvärden visar att det finns behov av åtgärder inom följande åtgärdskategorier på många platser i och längs Dalälven:   

  • Vandringsmöjligheter upp- och nedströms dammar - för både fisk och andra arter.
  • Ökat vattenflöde i mer eller mindre torrlagda naturfåror.
  • Anpassat flöde för att stärka naturvärden i strandzonen.

Inför åtgärdsplanens samlade prioritering (se nedan) behöver enskilda åtgärders miljönytta samt påverkan på elproduktion och reglerkraft beskrivas och analyseras mer ingående.

Följande analyser är nu slutförda. Notera att dessa analyser inte tar ställning till om åtgärder bör genomföras eller inte – fokus är att beskriva åtgärders förutsättningar och effekter.

 

Projektet avslutas 2018

Målet är att våren 2018 presentera en åtgärdsplan med de högst prioriterade miljöåtgärderna för Dalälvens vattenkraft. Och samtidigt bilda ett Förvaltningsråd för att stödja åtgärdernas genomförande och etablera en funktionell miljöövervakning för vattenkraftens miljöpåverkan och åtgärder.

Hållbar vattenkraft i Dalälven är ett nationellt pilotprojekt för att utveckla arbetssätt och sprida erfarenheter till andra län och vattensystem. Vi kommer att sammanställa våra erfarenheter och rekommendationer till nationella myndigheter i en särskild delrapport.

 Hållbar vattenkraft i Dalälven